Noże przemysłowe: 509-540-612
Ostrza kebab: 690-630-690
Cięcie laserem: 501-456-075
RODO

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych jest RADOSŁAW NOWAK, RADFORM, ul. Częstochowska 83, 62-800 Kalisz. Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pan/Pani prawo do wglądu, modyfikacji, usunięcia, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych. Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADOSŁAW NOWAK, RADFORM, ul. Częstochowska 83, 62-800 Kalisz. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontynuacji kontaktu z Administratorem, realizacji zapytania. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu odbioru i zapewnienia wymiany informacji z Administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polega na zapewnieniu komunikacji z instytucjami, organami, pracownikami oraz innymi osobami, które zdecydują się nawiązać kontakt z Administratorem. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do, udzielenia odpowiedzi oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, załatwienia przedmiotu sprawy oraz zgodnie z przepisami ustawy o zasobach archiwalnych i archiwach. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym pracownicy Administratora oraz usługodawcy Administratora. Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem: tel. 509-540-612, e-mail biuro@radform.pl